MESISE STUDIO – TEXT สร้างข้อความในมายา

การสร้างข้อความในมายาครับ และเทคนิคในการแปลงจากเส้น เป็นโพลีกอน เพื่อให้ข้อความเป็นโพลีกอนแล้วเอาไปใช้งานต่อ ๆ ไป

ใส่ความเห็น