MESISE STUDIO – render maya , set camera

วันนี้จะมาสอนการเรนเดอร์ในโปรแ … Read More

MESISE STUDIO – clock in maya

คลิปนี้ ว่าด้วยเรื่องของการสร้ … Read More

MESISE STUDIO – สอนการรันเดอร์มายา 2009

[swfobj src=”http://www. … Read More

MESISE STUDIO – สอนการรันเดอร์แยกเลเยอร์ในมายา 2009