MESISE STUDIO – PHOTO PAINT

MESISE STUDIO – PHOTO PAINT 1/2

MESISE STUDIO – PHOTO PAINT 2/2

เทคนิคนี้เป็นการนำภาพถ่ายมาปรับแต่งด้วย Filter ก่อน จากนั้นจึงใช้เครื่องมือ Brush
วาดทับลงไป โดยอิงสีพื้นเดิมเป็นหลัก ทำให้เราไม่ต้องวาดภาพขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้น
จึงช่วยประหยัดเวลาได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ควรแทรกสีบรรยากาศหรือแทรกสีที่ใกล้เคียง
ในภาพลงไปด้วย จะทำให้วาดภาพได้ง่ายแล้วรวดเร็วยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น