MESISE STUDIO BRUSH TEST PHOTOSHOP

การปรับแต่งเครื่องมือ Brush ในโปรแกรม Adobe Photoshop ก่อนนำไปใช้งาน จะช่วยให้สามารถนำ Brush ไปใช้วาดภาพหรือตกแต่งภาพได้สะดวกมากขึ้น เพราะน้ำหนักมือของแต่ละคนไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงต้องปรับแต่ง Brush ก่อน

ใส่ความเห็น