วธ.เปิดตัวโมบายล์ แอปพลิเคชัน “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย”

วธ.เปิดตัวโมบายล์ แอปพลิเคชัน “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม           10 สุดยอดชุมชนต้นแบบและเที่ยวชุมชน ยลวิถี 228 แห่ง ทั่วประเทศ มิติใหม่ของการนำทุน ทางวัฒนธรรมฟิ้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 30 กันยายน 2564 กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัว 10 สุดยอดต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”และชุมชนคุณธรรมฯในโครงการ“เที่ยวชุมชน  ยลวิถี” 228 แห่งทั่วประเทศ  ห้อง Gallery 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม  โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) แถลงข่าวเปิดตัว Mobile Application“ เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ทั้งในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลของ 10 สุดยอดต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และชุมชนคุณธรรมฯในโครงการ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” 228 แห่งทั่วประเทศ  ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่สำคัญ และโดดเด่นของท้องถิ่น  ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ร้านอาหารยอดนิยม ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าเกษตร และที่พักแบบโฮมเสตย์ รวมถึงจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ไหว้พระ นั่งรถสามล้อชมสวนเกษตร ล่องแพและแล่นเรือชมธรรมชาติ โดยจัดทำเป็นแผนที่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งในโปรแกรมแบบเที่ยววันเดียว หรือ ค้างคืน ทำให้สามารถกำหนดโปรแกรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น อีกทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อ ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านช่องออนไลน์ เพจ หรือทางโทรศัพท์นอกจากนี้จะสามารถค้นหา เทศกาลประเพณี ที่สำคัญของจังหวัดต่างๆ ทั้ง 12 เดือน เพื่อเพิ่มในโปรแกรมท่องเที่ยวตามวันเวลาและสถานที่จัดงานได้อีกด้วย  ซึ่ง Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” นี้ จะเป็นมิติใหม่ของการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เยี่ยมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาต่างๆของชุมชน โดยการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า และบริการในท้องถิ่นทั่วประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า สำหรับ 10 สุดยอดต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติและมีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ 1.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 3.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 4.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 5.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่ 6.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 7.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง 8.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ      อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 9.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานีและ10.ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  นอกจากนี้ยังได้แนะนำสินค้าทางวัฒนธรรม 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) 4 ภูมิภาคของชุมชนที่มีคุณค่า มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  และมีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ประกอบด้วย ภาคเหนือ กระเป๋าใบบัว ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมบ้านเกาะคา ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ,ภาคกลาง เครื่องประดับลูกปัดดินเผา ชุมชนวัดราษฏร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน     อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, ภาคอีสาน ชุดผ้าทอลายผาสิงห์ ชุมชนคุณธรรมบ้านผาสิงห์ ต.หมายหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี และภาคใต้ กระเป๋าใยตาล ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมวัดจะทิ้งพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ    จ.สงขลา

ทั้งนี้ การจัดทำ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” เป็นการมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย

ใส่ความเห็น